Aviso Legal | Contraproducións

Contraproducións SL (en adiante O PROPIETARIO ) con domicilio en Lugar de Laraño, 33 – San Xián de Sales – 15885 (Vedra – A Coruña) con CIF B70217336 pon a disposición no seu sitio web contraproducions.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de O PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web contraproducions.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, archive e acepte a través de internet, non puidendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se producise esta aceptación.

Contraproducións SL está inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, 28/07/2009, Tomo 57, Sección Xeral, Folio 220, Folla SC-44526, Inscripción 1ª.

O acceso ao sitio web de O PROPIETARIO implica sen reservas aa aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

1.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense estrictamente pola legalidade  vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bó uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedad intelectual etc. Expresamente O PROPIETARIO prohíbe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquer medio calquer tipo de dano aos sistemas de O PROPIETARIO ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquer tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da red (“mail bombing”).

1.2.- O PROPIETARIO poderá interromper en calquer momento o acceso ó seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

2.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:

2.1.- O PROPIETARIO utilizando fontes internas e externas de tal modo que O PROPIETARIO únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a, O PROPIETARIO ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias de outros sitios dos que non é titular O PROPIETARIO. O PROPIETARIO en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garantiza o correcto funcionamento de todos estos links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de O PROPIETARIO non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar en calquer momento os contidos existentes no seu sitio web.

3.- RESPONSABILIDADE

3.1.-O PROPIETARIO en ningún caso se fará responsable de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garantiza que os servicios do sitio web estén constantemente operativos.

3.1.2.- Da producción de calquer tipo de dao que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

3.2.-O PROPIETARIO resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal. Asimesmo,O PROPIETARIO colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento de que los danos ocasionados constitúan calquer tipo de actividade ilícita.

4.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O PROPIETARIO informa que o sitio web contraproducions.com os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web se encontra plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentemento expreso de O PROPIETARIO. O PROPIETARIO utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor de estas informacións así incluidas poderá solicitar en calquer momento a eliminación das referidas referencias.

5.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais ríxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xuzgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o USUARIO a calquer outro foro que puidera corresponderlle.

En caso de que calquer cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a voluntade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O PROPIETARIO poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de O PROPIETARIO.